Raportowanie MIP

3 listopada 2023
/ Łukasz Jabkowski

Prowadzenie działalności na rynku finansowym wymaga od przedsiębiorców wypełnienia szeregu zobowiązań. Mowa tutaj m.in. zarówno o etapie rejestracji, jak i bieżącego funkcjonowania. Dotychczas jednym z istotnych obowiązków instytucji płatniczych było przekazywanie informacji do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) odnośnie łącznej wartości liczby wykonanych transakcji za dany okres. Obecnie od lipca 2023 roku ze względu na wejście w życie nowych przepisów, doszła do tego konieczność raportowania danych statystycznych w zakresie AML. Nowelizacja ta przysporzyła podmiotom wielu trudności w kwestii prawidłowego wypełnienia formularza udostępnionego w systemie informatycznym Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Na czym polega raportowanie w przypadku Małych Instytucji Płatniczych (MIP)? Więcej na ten temat znajdziesz w poniższym artykule.

 

 

Terminy przekazywania informacji do KNF

 

Mała Instytucja Płatnicza zobowiązana jest do przekazywania informacji do Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie łącznej wartości liczby wykonanych transakcji płatniczych odpowiednio za określony:

  • Kwartał – do końca miesiąca następującego po danym kwartale,
  • Rok – do 31. stycznia następującego po danym roku,
  • Miesiąc – w przypadku gdy w danym miesiącu nastąpiło przekroczenie łącznej średniej sumy transakcji przekraczającej wartość 1,5 miliona euro. Wówczas raport należy dostarczyć do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do przekroczenia.

 

Co, jeśli nie wykonujesz transakcji płatniczych?

 

MIP ma obowiązek przekazywania informacji nawet w przypadku, gdy nie wykonuje transakcji płatniczych. Mowa tutaj o tzw. sprawozdaniach zerówkowych. Wobec tego, jeśli podmiot zawiesi działalność bądź nie dokonał żadnej transakcji płatniczej – również zobowiązany jest do dostarczenia informacji do Komisji Nadzoru Finansowego. Warto także podkreślić, że MIP ma za zadanie zdawać do regulatora informacje o sprawozdaniu finansowym. Samo sprawozdanie finansowe oraz dokument zatwierdzający dane sprawozdanie należy przedłożyć w ciągu 15. dni od jego zatwierdzenia.

 

Obowiązek raportowania danych statystycznych

 

W lipcu 2023 roku wszedł w życie nowy obowiązek, polegający na raportowaniu kwartalnych danych statystycznych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Co ważne, jest to dodatkowe i niezależne zobowiązanie, które instytucje płatnicze wykonują za pośrednictwem systemu informatycznego GIIF. Formularz raportowy różni się od tego przesyłanego do KNF. Obejmuje on aż 38 pozycji – są to szczegółowe informacje i dane statystyczne na temat tego, jak instytucja realizowała obowiązki wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML). W tym zakresie konieczne będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W mojej opinii najlepiej sprawdza się ten od dostawcy Szafir. Dysponowanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest ważne, gdyż bez niego instytucja płatnicza nie będzie w stanie komunikować się z regulatorem. Obecnie nie istnieje żadna inna dostępna forma przekazania danych statystycznych.

 

Masz wątpliwości w zakresie raportowania danych statystycznych do GIIF?

 

Należy pamiętać, że raportowanie danych statystycznych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz przekazywanie informacji do Komisji Nadzoru Finansowego to dwa niezależne od siebie zobowiązania. Wynika to m.in. z pisma sektorowego od KNF, skierowanego do prezesów Małych Instytucji Płatniczych. W treści dokumentu zostało wskazane, iż nowo wprowadzone obowiązki raportowania do GIIF nie zwalniają instytucji płatniczych z dostarczania informacji do KNF. Wobec tego, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości odnośnie prawidłowego wypełnienia obu powinności – skontaktuj się ze mną. Umówimy spotkanie i wspólnie doprecyzujemy niezbędne szczegóły. Ponadto zajmę się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Łukasz Jabkowski