Rejestracja MIP – wniosek

4 lipca 2023
/ Łukasz Jabkowski

Świadczenie usług płatniczych związane jest z koniecznością spełnienia szeregu wymogów formalnych. Jednak działalność w zakresie Małych Instytucji Płatniczych (MIP) nie wymaga ubiegania się o zezwolenie lub licencję. Jedyny obowiązek przedsiębiorcy w tym zakresie stanowi uzyskanie wpisu do Rejestru dostawców usług płatniczych. Jak zarejestrować MIP? Co należy zawrzeć w treści wniosku o wpis? Więcej informacji na ten temat znajdziesz w poniższym artykule.

 

 

Budowa formularza o wpis do Rejestru dostawców usług płatniczych

 

Wpis do rejestru następuje w oparciu o złożony w tej kwestii wniosek. Formularz, który należy w tym celu wykorzystać, znajduje się na stronie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i składa się zasadniczo z czterech części:

  • Pierwsza część – oznaczenie wnioskodawcy, czyli dane identyfikacyjne firmy, która składa wniosek,
  • Druga część – wskazanie zamierzonej działalności, czyli określenie planowanych usług płatniczych,
  • Trzecia część – wskazanie listy agentów, ale jedynie w przypadku, jeśli to za ich pośrednictwem świadczone będą usługi płatnicze,
  • Czwarta część – opis i schemat planowanych usług płatniczych.

 

Opis i schemat planowanych usług płatniczych

 

Zasadniczo o ile część dotycząca identyfikacji wnioskodawcy oraz wskazanie listy agentów nie jest problematyczna, tak właściwe określenie usług płatniczych wraz z opisem i schematem, może już przysporzyć więcej praktycznych problemów. Opis usług płatniczych musi zostać przedłożony do każdej z usług. W ogólnym uproszczeniu polega to na tym, że tyle ile przedsiębiorca oferuje usług płatniczych, tyle należy zawrzeć opisów. Przykładowo, jeśli planujesz świadczyć usługę przekazu i realizacji transakcji polecania przelewu, to jesteś zobowiązany do przygotowania dwóch opisów, a de facto nawet i trzech, ponieważ z usługą transakcji polecenia przelewu związana jest jeszcze inna usługa płatnicza, czyli prowadzenie rachunku płatniczego. Ponadto w treści opisu konieczne jest:

  • Zawarcie wszystkich podmiotów biorących udział w transakcji. Najczęściej będzie to płatnik, dostawca i odbiorca,
  • Wykazanie, jak wyglądają przepływy środków oraz przepływy informacji,
  • Posługiwanie się terminologią określoną w Ustawie o usługach płatniczych.

 

W przypadku schematu należy skupić się na konieczności jego korespondowania z opisem. W gruncie rzeczy jest on jedynie graficznym przedstawieniem procesów, które zachodzą w danej usłudze. Jednym z jego zadań jest ułatwienie odbiorcy rozumienia oferty danej usługi.

 

Jak złożyć wniosek o wpis do Rejestru dostawców usług płatniczych?

 

Wniosek do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego można złożyć za pomocą jednego z trzech dostępnych sposobów:

  • Wysyłając pocztą tradycyjną na adres urzędu,
  • Wysyłając na adres elektronicznej skrzynki podawczej,
  • Składając w kancelarii urzędu osobiście.

 

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie o uiszczeniu opłaty skarbowej, wynoszącej na ten moment 616 zł. Ponadto konieczne będzie również uwzględnienie oświadczenia o prawdziwości i kompletności złożonych danych, które zastępuje tutaj pouczenie. Co ważnie, do wniosku nie dołącza się dokumentów, które musi posiadać Mała Instytucja Płatnicza. Najczęściej przedsiębiorca zostaje zobowiązany do ich przedłożenia w momencie, gdy organy wydadzą oświadczenie o wpisie. Wówczas Urząd dokona wezwania do dostarczenia wspomnianej dokumentacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pisma.

 

Ubiegasz się o wpis do Rejestru dostawców usług płatniczych?

 

Uzyskanie wpisu do Rejestru stanowi jeden z warunków prowadzenia działalności jako Mała Instytucja Płatnicza. Wobec tego, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości – skontaktuj się z nami. Umówimy spotkanie, a my postaramy się udzielić odpowiedzi na Twoje pytania. Ponadto zajmiemy się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu. Zapraszamy do kontaktu.

Autor: Łukasz Jabkowski