Usługi płatnicze

22 lipca 2022
/ Łukasz Jabkowski

W Polsce usługi płatnicze są rynkiem regulowanym. Działalność w tym zakresie oznacza konieczność podporządkowania się licencjom, zezwoleniom, wpisom do rejestru i nadzorowi finansowemu ze strony KNF. Nie oznacza to jednak, że usługi płatnicze stanowią rynek zarezerwowany wyłącznie dla banków. Na podstawie dyrektywy PSD usługi płatnicze stały się dostępne dla szerszego kręgu podmiotów. Możliwe stało się m.in. prowadzenie działalności w zakresie usług płatniczych bez konieczności uzyskania zezwolenia, ale w za to ograniczonym zakresie. Do polskiego porządku prawnego przepisy wynikające z tej regulacji zostały wdrożone na podstawie Ustawy o usługach płatniczych. Kto może więc świadczyć usługi płatnicze w Polsce? Na co zwrócić uwagę? Dowiedz się właśnie w tym artykule!

 

 

Kto może świadczyć usługi płatnicze w Polsce?

 

Przepisy dyrektywy PSD otworzyły rynek na rzecz dostawców usług płatniczych, takich jak instytucje płatnicze czyli mała i krajowa instytucja płatnicza, instytucje pieniądza elektronicznego, biura usług płatniczych czy też dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku (AISP). Świadczenie usług tego rodzaju z pominięciem wymienionych instytucji może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych.

 

Czy Twoja działalność podlega nadzorowi KNF?

 

W zasadzie jest to pytanie pojawiające się niejednokrotnie po stronie moich klientów. Taką kwestię należy ocenić poprzez stwierdzenie, czy w ramach Twojej działalności będzie dochodzić do gromadzenia środków użytkowników. Konieczne trzeba odpowiedzieć sobie na to: czy będziesz miał dostęp do tego kapitału, a także czy zajmiesz się jego przechowywaniem. Jeśli spełniasz te warunki, to Twoja działalność najprawdopodobniej zostanie podporządkowana nadzorowi finansowemu. Depozyt jest bowiem usługą wpisująca się w tzw. przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat, a także wszelkie działania konieczne do prowadzenia rachunku wynikające z art.  3. Ustawy o usługach płatniczych.

 

Czym jest usługa płatnicza?

 

Niestety nie ma ogólnej definicji usług płatniczy, a to oznacza każdorazowe klasyfikowanie z perspektywy prawa, jakie konkretnie usługi będziesz świadczył. We wspomnianym powyżej art. 3 znajduje się katalog, wedle którego usługą płatniczą jest m.in.:

 • przyjmowanie wpłat gotówki, przechowywanie i dokonywanie wypłat, czyli omówiony powyżej depozyt,
 • wykonywaniu transakcji płatniczych i transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy innego dostawcy,
 • usługi polecenia zapłaty bądź przelewu,
 • wykonywanie transakcji przy użyciu karty płatniczej bądź podobnego instrumentu, 
 • wydawanie instrumentów płatniczych,
 • autoryzacja transakcji i wykonywanie transakcji elektronicznych,
 • reszta w przepisie.

 

Po ustaleniu, że Twoja działalność będzie podlegać nadzorowi finansowemu, musimy podjąć odpowiednie kroki. Jeśli masz pytania w tym zakresie – skontaktuj się ze mną.

 

Poza katalogiem z art. 3 w prawie przewidziane są także wyłączenia

 

Kwalifikacja z perspektywy stosowania przepisów Ustawy o usługach płatniczych wobec Twojej działalności, musi zostać przeprowadzona z uwzględnieniem katalogu usług płatniczych zawartego w art. 3. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę również wyłączenia określone w art. 6. Do wyjątków w tym zakresie należą m.in.:

 • transakcje płatnicze w gotówce pomiędzy płatnikiem i odbiorcą w sposób bezpośredni,
 • transakcje dokonywane za pośrednictwem osoby wykonującej czynności płatnicze pomiędzy płatnikiem i odbiorcą, które prowadzą do zawarcia umowy bądź zawierającej taką umowę w imieniu lub na rzecz płatnika,
 • transport banknotów i monet,
 • reszta w przepisie.

 

Masz wątpliwość czy Twoja działalność będzie wpisywać się w usługi płatnicze?

 

Tak jak podkreśliłem wcześniej, w Polsce nie ma ogólnej definicji usługi płatniczej. Oznacza to, że do każdego podmiotu trzeba podejść w sposób indywidualny. W tym zakresie proponuję, abyśmy umówili się na spotkanie i następnie doprecyzowali szczegóły związane z Twoją działalnością. Zapraszam do kontaktu!

Autor: Łukasz Jabkowski